. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telegram Mobile 群组管理员的新功能

Telegram Mobile 群组

Telegram 上的群聊可以将具有相似兴趣的人团结起来——无论是分散在世界各地的家庭成员、同事还是某个运动队的粉丝社区。 参与者多达 200 人,协作和沟通的可能性是无限的。 为了保持用户的参与度,该应用程序定期更新其功能,现在引入了一项新功能,使管理员可以更好地控制消息在组中的显示方式。

telegram手机版

从现在开始,群组管理员可以在频道或私人群组中固定帖子或特定评论。 固定帖子最多可以在频道/群组信息屏幕中查看 24 小时。 这将帮助创建者/管理员组织和过滤重要信息,并使其在未来轻松导航。

除了标准的短信功能外,Telegram 还有许多其他选项用于发送文件、照片、视频等。 它还允许用户通过更改字体和颜色来自定义消息的外观。 此外,用户可以根据手机中的任何内容创建贴纸,然后只需轻轻一按即可将其发送给其他用户。

Telegram Mobile 群组管理员的新功能

该应用程序的另一个独特功能是故事,它使用户能够以视频或照片的形式与联系人分享他们生活中令人兴奋的快照,新老联系人都可以观看。 故事的观看时间长达 6 或 12 小时,并且可以包括标题、屏幕文本、贴纸等。 更重要的是,故事可以随时编辑和更改 – 即使在共享之后 – 并且可以使用新媒体进行更新或完全删除。

Telegram 的一项新功能将使管理员能够更好地控制表情符号反应在其群组中的使用方式。 默认情况下,群组中的参与者将能够双击任何表情符号来做出反应。 管理员现在可以选择是否允许该组的全部、部分或不允许反应。

管理员还可以限制回复固定消息的次数。 他们还可以设置固定消息取消固定或自动删除的截止日期。 最后,管理员现在可以选择是将固定消息显示在组顶部还是将其放置在最近帖子列表下。

一如既往,群组/频道的创建者/创建者仍然是最强大的管理员。 他们可以分配新的管理员,选择每个人的权限,甚至删除整个聊天。 尽管如此,现在将管理权限从一个人转移给另一个人变得更加容易。 只需要求另一位管理员(只要他们有权限)从群组/频道中删除您的管理员权限即可。

Telegram 移动版上的群组管理员可以使用的其他有趣功能是“匿名管理员”模式,该模式使管理员从其他成员的管理员列表中消失,并且他们的消息将显示在群组名称下,而不是他们自己的名称下。 还有一个选项可以按日期删除群组或聊天中的消息,以及改进的“最近操作”菜单,可以显示群组聊天中管理员操作的完整更改日志。

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .